Man beidzās alus (lasīt - man bija tikai viens). Nolēmu, ka tagad labs laiks pārkonfigurēt mājas routeri. Biju jauns un naivs un neoptimāli sakonfigurēju virtuālu pfsense - saliku visādus brīžus, kas nav vajadzīgi. Redzēsim, vai es gadienā pats sevi neizlokošu ārā

Follow

Pirmais atklājums, ir iespējams no viena virtual sviča uztaisīt vairāku virtuālos adapterus uz hyper-v hostu:

Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName SomeSwitch

komandu atkārto tik, cik nepieciešams.

Sign in to participate in the conversation
XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!