Follow

Nesaprotu, vai cilvēki, kuriem sekoju Mastodonā, nepostē bildes jau div nedēļas, vai arī manam serverim vēl aizvien ir problēmas ar attachmentu apstrādi

Sign in to participate in the conversation
XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!