Follow

lol, fizmati.lv WAP lapa vēl aizvien funkcionē. Var WAPiski palasīt jaunumus vai, kas daudz svarīgāk, nokačāt zvanu melodijas - Freestyler tur turās topā 🤩

Sign in to participate in the conversation
XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!