Follow

huh, Donnie Darko vakar apritēja 20 gadu jubileja. Gribēju atrast kkur noklīdušo pirmo @empiremagazine@twitter.com numuru, kuru nopirku. Tajā bija pagarš raksts, kurš motivēja sameklēt internetos filmu un nostīties, citādi par tādu neko nezinātu.

Sign in to participate in the conversation
XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!