tiek oficiāli paziņota par noslēgtu. Atzīmējam katrs savās mājā izolācijā, ballīte nebūs.

šodien atgrieza naudu par NASu. Trīs ar pus mēneši pagāja, līdz mēs officiāli esam šo pasākumu noslēguši.

ir pagājušas 64 dienas, kopš disku masīvu aiznesu uz garantiju. Vēl nav atpakaļ un nav nekādas informācijas, kad varētu būt.

Tagad lasu sudzibas.lv par to, kā garantijas serviss strādā - nekas iepriecinošs tur nav.

Vairs tikia piecas darbadienas atlikuas līdz garantijs pašu noliktajam _deadlainam_, bet, kopš nogādāšanas servisā, neko jaunu nav ziņojuši

Show thread

Okay, tikai šodien beidzot sanāca laiks uz garantiju apurātu aizstiept Max 30 darbadienu laikā būs atbilde...

VM serveris saka, ka pēdējo reiz restartēts augustā. Tas izslēdz (vismaz krietni samazina) iespēju, ka strāvas padeve raustījusies un nokāvusi NASu, jo oktobrī vēl gāja.

Oh crap! Mans disku masīvs neslēdzas iekšā. Internetos lasu, ka bieži vien pietiek tikai ar PSU nomaiņu. Redzēs...

XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!